Garantované energetické služby

Úspory energie transparentne a so zárukou

Zvyšovanie energetickej efektívnosti je prirodzenou snahou každého vlastníka či prevádzkovateľa budovy.

Garantované energetické služby – GES (známejšie pod medzinárodne používaným termínom Energy Performance Contracting – EPC) sú cestou, ako tento cieľ dosiahnuť bez rizika neúspechu.

GES/EPC sú celosvetovo osvedčenou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Na Slovensku je poskytovanie GES upravené Zákonom 321/2014 Z. z o energetickej efektívnosti.

Podstatou GES/EPC je prenos zodpovednosti za návrh, projekciu, realizáciu a financovanie opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane zodpovednosti za dosiahnutie požadovaných výsledkov (úspor energie) na Súkromného poskytovateľa GES/EPC.
Prijímateľ služby je tak odbremenený od náročnej prípravy projektu a má jedného partnera ktorý zodpovedá za výsledok.Riešenia na kľúč

Energetické riešenia na kľúč s prenosom technických rizík na poskytovateľa GES/EPC.

Bez zvýšenia zadĺženosti

Poskytovateľ GES/EPC financuje investíciu bez zvýšenia zadĺženosti prijímateľa služby.

100% garantované

Investícia sa spláca z dosiahnutých úspor, ktorých výšku poskytovateľ GES/EPC garantuje.

Bez platenia navyše

Prijímateľ služby neplatí nič navyše poskytovateľ GES/EPC musí prípadný výpadok úspor kompenzovaťĎalšie výhody GES/EPC


  • • Zníženie nákladov na prevádzku a údržbu energetických zariadení
  • • Zvýšenie hodnoty majetku (aj bez vlastného kapitálu)
  • • Modernizácia zariadení a optimalizácia prevádzky zlepšujúca pracovné prostredieGES/EPC bližšie

Rieši modernizáciu objektov a zariadení prijímateľa služby, ktorej výsledkom je zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na spotrebu energií. Investícia do modernizácie podľa potrieb prijímateľa služby je navrhnutá, realizovaná a financovaná poskytovateľom tejto služby.

Investícia sa spláca z dosahovaných úspor na energiách, ktoré sa modernizáciou objektu vytvorili a ktoré poskytovateľ služby garantuje. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie tiež poskytuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory.

V prípade výpadku úspor, poskytovateľ je zmluvne zaviazaný uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor.

Modernizuje sa energetická infraštruktúra a stavebná obálka budov. Objektom modernizácie sú systémy vykurovania a vzduchotechniky, vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, rozvodov energie, rekuperácie, kotly, solárne zdroje, fotovoltika, tepelné čerpadlá, kogenerácie, trigenerácie, príprava pitnej aj bazénovej vody, technológia práčovne, automatizácia energetického manažmentu a aplikácia výhodnejšieho odberového diagramu, výmena okien, oprava stavebných otvorov a striech.

Definícia

Definícia EPC podľa Smernice 2012/27/EU

„zmluva o energetickej efektívnosti“ je dohoda na zmluvnom základe uzatvorená medzi príjemcom a poskytovateľom opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktorá sa overuje a monitoruje počas celého trvania zmluvného vzťahu, podľa ktorej sa za investície (práca, dodávky alebo služby) do daného opatrenia platí na základe zmluvne dohodnutej úrovne zlepšenia energetickej efektívnosti alebo iného dohodnutého kritéria energetickej efektívnosti, ako sú napríklad finančné úspory;

Energetická služba

Definície podľa Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti

Energetická služba je služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.Garantovanou energetickou službou je energetická služba poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.


Zmluvou o energetickej efektívnosti je zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom garantovanej energetickej služby a prijímateľom garantovanej energetickej služby, na základe ktorej je poskytovateľovi garantovanej energetickej služby odplata za poskytnuté služby uhrádzaná podľa toho, či skutočne dosiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, a ktorej predmetom je:


  • a) spracovanie energetickej analýzy a realizácia opatrení navrhnutých v energetickej analýze,

  • b) spracovanie energetického auditu a realizácia opatrení navrhnutých v energetickom audite,

  • c) návrh a príprava uceleného projektu zameraného na energetickú efektívnosť, ktorý obsahuje najmä:

  • 1. analýzu existujúceho stavu,
  • 2. návrh opatrení,
  • 3. projektovanie a realizáciu opatrení, inštaláciu projektu a skúšobnú prevádzku.

Poskytovanie energetických služieb s garantovanou úsporou energie je na Slovensku upravené predovšetkým nasledujúcimi legislatívnymi predpismi: