Energy management systems (EMS)

Energetický manažment (EM)

Energetický manažment (EM) z pohľadu úspor energie môžeme charakterizovať ako systematický proces monitorovania, kontrolovania a vykonávania opatrení smerujúcich k optimalizácii spotreby energie za účelom zníženia energetickej náročnosti a zlepšenia energetickej účinnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa predovšetkým využíva metóda Monitoring and Targeting (M&T)

Monitoring a Targeting znamená pravidelné zhromažďovanie prevádzkových údajov daného objektu, resp. objektov a ich súčasných úrovní spotrieb energie s cieľom odhaliť a vyriešiť anomálie v spotrebe alebo vo výdavkoch. Vychádza z princípu „nemôžete riadiť to, čo nemeriate „.

To je jeho primárny účel, ale M&T tiež poskytuje cenné sekundárne informácie, ktoré môžu byť použité pre rozpočtové prognózy, porovnávanie a čo je dôležité pre energetického manažéra i overovanie úspor energie ale aj vody. V dôsledku toho, M&T podporuje všetky aspekty energetického manažmentu.

Programy Monitoring-u a Targeting-u sú tak účinné, že vykazujú typické zníženie ročných nákladov na energiu cca 5-10%.

Zavedenie Energetického manažmentu predstavuje pre organizácie významnú príležitosť, ako znížiť spotrebu energie pri zachovaní alebo zvýšení produktivity. Jeho implementáciou sa zabezpečí rozumné a efektívne využívanie energie s cieľom maximalizovať zisky pri minimalizácii nákladov a zlepšiť konkurenčné postavenie.


M&T zahŕňa stručne nasledujúce kroky


Meranie Vašej spotreby energie a zber dát

Hľadanie príležitostí k úsporám energie, a odhad, koľko energie ušetrí dané opatrenie

Prijatie úsporných opatrení

Sledovanie a vyhodnocovanie, porovnávanie uskutočnených zmien na základe analýz nameraných dát pre verifikáciu Vašich energeticky úsporných riešeníKomu je určený M&T?


 • • hotely, penzióny
 • • školy
 • • polikliniky, nemocnice
 • • administratívne, podnikateľské centrá
 • • areály, haly


Nami ponúkané činnosti Energetického manažmentu :


 • • zaistenie optimálnych dodávok energií s ohľadom na cenu a bezpečnosť

 • • trvalé znižovanie energetickej náročnosti prevádzok budov

 • • optimalizácia nákladov na prevádzku energetických zariadení pri minimalizácii porúch a odstávok

 • • cielené plánovanie a riadenie rozvoja energetického hospodárstva a jeho hospodárne prevádzkovanie

 • • priebežné – kontinuálne sledovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie chodu celého energetického hospodárstva

 • • sledovanie početnosti a charakteru porúch technologických zariadení, vyhodnocovanie a návrh opatrení na jeho zníženie, vrátane samotnej realizácie týchto opatrení

 • • podávanie návrhov na zlepšenie funkcie energetického hospodárstva

 • • úzka spolupráca s pri príprave koncepcie ďalšieho rozvoja energetického hospodárstva

 • • zavedenie systémov Monitoringu a Targetingu